Privacyverklaring (AVG)

De ORGB Groep houdt zich bezig met opleidingen en het adviseren over opleidingen. Voor onze werkzaamheden verwerken wij (persoons)gegevens. Wij willen u hier graag duidelijk en transparant over informeren. In deze privacyverklaring geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over hoe wij uw (persoons)gegevens verwerken.

Ons privacy beleid

De ORGB Groep respecteert en beschermt uw privacy. Wij vinden het van groot belang dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die overeenstemt met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. De regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming inclusief de uitvoeringswet van deze verordening nemen wij bij al onze activiteiten in acht.

Dit betekent in ieder geval dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens staan in deze privacyverklaring beschreven;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Altijd vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteren.

Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met deze privacyverklaring en ons privacy reglement. U tekent er in de meeste gevallen ook voor op de onderwijsovereenkomst die wij met elkaar aangaan. De meest actuele privacyverklaring is steeds te vinden op onze website.

Verantwoordelijkheid

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij hebben een functionaris gegevensbescherming aangesteld die binnen de ORGB Groep toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming.

De ORGB Groep is te vinden op www.orgb.nl of op ons adres Grotestraat 24 in Linne.

 

 

Verwerken

Verwerken is een begrip uit de wet. Het gaat om alles wat je kunt doen met persoonsgegevens. Van verzamelen tot vernietigen. De Wet Bescherming Persoonsgegevens noemt bij verwerken: ‘het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.’

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die wij in verband kunnen brengen met u. U deelt persoonsgegevens met ons als u deelnemer bent aan onze opleidingstrajecten. Als u klant van ons bent bewaren we ook gegevens die noodzakelijk zijn voor onze relatie. Het beperkt zich dan tot NAW gegevens van uw bedrijf, contactpersonen, telefoonnummers, e-mailadressen en URL’s.

Als u als zzp-er of als eenmanszaak, vof of maatschap voor ons werkt dan bewaren bij eveneens persoonlijke gegevens van u die nodig zijn om onze relatie goed te laten verlopen. Ook als u voor ons werkt in een dienstverband hebben wij gegevens van u nodig om alles volgens de regels te laten verlopen.

Welke (persoons)gegevens van verwerken wij?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en dat van uw bedrijf of stichting. En namen van contactpersonen en vertegenwoordigers van uw bedrijf.
 • De gegevens die op uw identiteitsbewijs staan. Wij bewaren daartoe een kopie van uw identiteitsbewijs. Wij kunnen op die manier controleren of u bent wie u bent en maken de diploma’s aan met de gegevens die op uw ID staan.
 • Uw Burgerservicenummer (BSN). Dit doen wij omdat dit voor ons wettelijk verplicht is. Hiermee communiceren wij over uw inschrijving en diploma met DUO, de Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie van OCW.

 

Bescherming van uw (persoons)gegevens

Wij hebben de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens de ORGB Groep van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij hanteren een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen;
 • Wij gebruiken een virusscanner.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Wij evalueren regelmatig onze maatregelen.

 

 

Verstrekken van (persoons)gegevens aan derden

De (persoons)gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derden verstrekken wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden.

 • Wij slaan gegevens op onze (virtuele) servers op. Deze servers worden beheerd door ons zelf en door Google.
 • Wij gebruiken ook papieren dossiers, die beveiligd achter slot en grendel opgeslagen liggen.

Google is gevestigd buiten de EU. Opsalg van Google vindt inmiddels binnen de EU plaats.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden buiten de ORGB groep zonder uw uitdrukkelijke toestemming tenzij dit vereist wordt vanuit:

 • Wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld communicatie met DUO.
 • De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) die controleert of wij de Wet bescherming persoonsgegevens naleven.
 • Bedrijven die onze IT-systemen, internettools en applicaties ontwerpen, onderhouden en verbeteren.

Bewaartermijnen

We bewaren de bovengenoemde gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken. En zo lang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Alle gegevens bewaren wij in ieder geval zolang als u een opleiding volgt bij de ORGB Groep en met inachtneming van onze bewaartermijn na opzegging.

Uw rechten

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen, een en ander met inachtneming van de daarvoor gestelde doelen en bewaartermijnen. U dient zich te realiseren dat dit kan betekenen dat wij onze dienstverlening in dat geval niet meer voor u kunnen uitoefenen. Wel neemt de ORGB Groep de (al dan niet wettelijk bepaalde) bewaartermijnen hierbij in acht.

Vragen of klachten

Heeft u vragen over uw persoonsgegevens, de manier waarop wij daarmee omgaan of over deze Privacyverklaring? Dan kunt u uw brief sturen naar:

De ORGB Groep
Per adres Grotestraat 24, 6067 BR, Linne

of per e-mail naar info@orgb.nl

Vermeldt u daarbij graag uw naam, e-mailadres, telefoonnummer. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan beantwoording van uw vragen.

Mocht u ontevreden zijn over de manier waarop wij uw gegevens gebruiken of hoe wij op uw privacy gerelateerde vragen reageren, dan kunt u met uw klacht terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.